Vedtægter

Vedtægter

§ 1

Navn og hjemsted


Klubbens navn er RUNGSTED KYST VANDSKIKLUB.

Dens hjemsted er RUNGSTED HAVN, Rungsted Kyst.

Klubben er tilknyttet DANSK VANDSKIFORBUND under DANSK IDRÆTSFORBUND og W.W.S.U., og er underkastet disse organisationers love.


§ 2

Formål


Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at stå på vandski, samt udbrede kendskabet hertil og færdigheder heri.


§ 3

Medlemmer


Klubben består af aktive og passive medlemmer, og optagelse sker efter henstilling fra et eller flere medlemmer. Bestyrelsen har dog ret til at nægte optagelse, blandt andet under hensyn til forholdet mellem antallet af aktive medlemmer og disponible både.


Personer, der på fremtrædende måde har haft betydning for klubben og dens formål, kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlem efter en generalforsamlings beslutning. En sådan indstilling kan ikke gøres til genstand for diskussion.


§ 4

Ind- og udmeldelse


Indmeldelse sker skriftligt til et bestyrelsesmedlem, fortrinsvis til kassereren. Medlemskontingentet nedtrappes over sæsonen for førstegangsmedlemmer som månedsmedlemmer til de af bestyrelsen fastsatte kontingentrater for de pågældende år, som dog skal være fastsat inden den 1. april hvert år. udmeldelse sker skriftligt il klubbens kasserer, senest den 1. december med virkning fra førstkommende 1. januar.


§ 5

Kontingent


Bestyrelsen fastsættes for 1 år af gangen medlemskontingent for følgende grupper:


Dolphine-aktiv, junior-aktiv, samt senior-aktiv og –passiv.


Passive medlemmer: medlemmer uden stemmeret og uden adgang til vandskiløb (deltagelse i vinter-træningsprogrammet kan finde sted efter dispensation)


Familierabat: Kun gældende for aktive medlemmer med samme postadresse. ”Første familie-medlem” betaler fuldt kontingent, følgende medlemmer betaler fuldt minus 50,00 pr. person.


Indskud: Ved indmeldelse betales følgende indskud:


Dolphin 0,00 kr.

Junior 50,00 kr.

Senior 100,00 kr.

passive medlemmer 0,00 kr.


Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, kan der for 1 år ad gangen dispenseres fra betaling

af indskud.


Kontingentet opkræves ved regnskabsårets begyndelse.


For medlemmer, der indmeldes i sæsonens løb, opkræves kontingent ved indmeldelse. Er kontingentet ikke betalt inden den 15. april, har medlemmet mistet sine rettigheder, og ny optagelse kan kun ske efter indbetaling af restancen.


Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage et medlem for kontingent, dog kun for 1 år ad gangen.


§ 6

Generalforsamling


Ordinær generalforsamling indkaldes ved udsendelse af e-mail eller anden elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem, samt ved opslag på klubbens hjemmeside eller Dansk Vandski Forbunds hjemmeside. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling:


a) Valg af dirigent.

b) Formanden aflægger beretning.

c) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

d) Valg af formand (på ulige år).

e) Valg af kasserer (på lige år).

f) Valg af bestyrelse.

g) Valg af én eller flere revisorer.

h) Eventuelt.


Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om indvarsling, lovlighed, sagernes behandling af afstemning. Alle sager, undtagen ændringer i lovene og bestemmelse om opløsning af klubben afgøres ved simpelt stemmeflertal. Enhver afstemning skal foregå skriftligt, når forlangende herom fremsættes.


Mod afgivelse af skriftlig fuldmagt kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen foruden sig selv repræsentere mere end 2 fuldmagter. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år. generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er repræsenteret på mødet.


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter at opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde.


§ 7

Bestyrelsen


Klubben ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær m.fl., der alle vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden og kassereren vælges ved en særlig afstemning for 2 år ad gangen, dog således, at formanden vælges i ulige år og kassereren vælges i lige år. Den øvrige bestyrelse vælges for 1 år ad gangen, og konstituerer sig selv. Den er berettiget til at supplere sig selv ved afgang i årets løb. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives for alle møders vedkommende af alle bestyrelsens medlemmer.


Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder anledning dertil, eller når 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed afgør hans stemme udslaget. Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted og fungerer som formand.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden (næstformand) og 2 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, begge skal være myndige, og den ene af disse skal være formand eller næstformand.


§ 8

Regnskab og revision


Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Kassereren fører medlemskartotek, samt specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabet skal revideres af den eller de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange at få samtlige bilag og kassebeholdning forevist. Bestyrelsen er berettiget til at antage en statsautoriseret revisor, såfremt den finder det nødvendigt.


§ 9

Eksklusion


Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, ekskludere et medlem af klubben. Det kræves dog, at alle bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. Den ekskluderede kan dog altid forlange sagen forelagt en generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmefald. Vedkommende har ret til at være tilstede på denne generalforsamling.


§ 10

Konkurrencer og opvisninger


Klubbens aktive medlemmer må ikke deltage i konkurrencer eller i opvisninger for andre vandskiklubber eller forbund uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.


§ 11

Ændringer af love


Forandringer i disse love kan ske på generalforsamlingen, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.


§ 12

Opløsning


Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant stemmefald på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 stemmeflertal uden hensyn til fremmødte stemmeberettigedes antal.


På generalforsamlingen tages samtidigt bestemmelse om det ved beslutning af klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele og afvikling af forpligtelser, dog således at simpelt flertal herved er afgørende. Den eventuelle opståede formue skal tilfalde Hørsholm Kommune til anvendelse af idrætslige formål i kommunen.


§ 13

Ansvar


Klubben kan under ingen forhold drages til ansvar for skader, som vandskiløberen eventuelt måtte pådrage sig under vandskiløb.


§ 14

Love


Disse love er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 16. juni 1962, og sidst ændret ved den ordinære generalforsamling den 23. januar 2008.